Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja Zeszytów Naukowych SWPR prosi autorów – nadsyłających swoje artykuły do druku o przestrzeganie następujących ustaleń:

Sposób dostarczania materiałów

Tekst i materiał ilustracyjny artykułów należy przesłać drogą elektroniczną na adres mycdow@wp.pl lub lbujak@poczta.onet.pl.

We wszystkich pracach należy zamieścić imię, nazwisko i adres do korespondencji (wraz z numerem telefonu i adresem e-mail) autora, do którego należy wysłać tekst w celu autoryzacji.

Tekst

Objętość prac nie powinna przekraczać 25 stron A4 (wraz z ilustracjami i tabelami) z zachowaniem zasad formatowania podanych poniżej. Przypominamy, że na standardowej stronie wydruku mieści się 1800 znaków.

Prace powinny być przygotowane w edytorze tekstu: Word 97–2003, 2007. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman z zachowaniem następujących zasad formatowania: rozmiar czcionki 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5.

Nazwisko autora (autorów) należy podać tekstem (12 pkt.) na początku pracy, po lewej stronie u góry strony, z odsyłaczem (np. Jan Nowak1), a na dole pierwszej strony w postaci notki afiliację autora (np. 1Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778-Warszawa) lub jego adres zamieszkania. Wskazane jest podać adres poczty elektronicznej. Tytuł pracy (po polsku i angielsku) podaje się WERSALIKIEM, tytuł po polsku pogrubiony, 14 pkt. i poniżej po angielsku, 12 pkt. bez pogrubienia. Tytuły rozdziałów powinny być pisane tekstem pogrubionym, 12 pkt. środkowane.

Formatując tekst, nie należy stosować podkreśleń, pogrubień ani rozstrzeleń. Kursywy (pisma pochyłego) używamy wyłącznie przy tytułach prac (w tekście i w wykazie literatury) oraz zwrotach obcojęzycznych. Cytaty przytaczamy czcionką prostą, ujęte w cudzysłów.

Materiały niezgodne z wymogami Zeszytów Naukowych SWPR będą odsyłane do autorów.

Do pracy należy dołączyć abstrakt po polsku i angielsku (po ok. 1/3 strony, 11 pkt.) zawierający istotę treści pracy i na jego końcu słowa kluczowe. Na przykład:

Abstrakt

(treść abstraktu po polsku)

Słowa kluczowe: (znaczące słowa lub zwroty dla tekstu artykułu)

Abstract

(treść abstraktu po angielsku)

Key words: (znaczące słowa lub zwroty dla tekstu artykułu po angielsku)

Abstrakty wraz z słowami kluczowymi umieszcza się po tytule.

Kontakt i korekta

W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie autora do korespondencji i korekty tekstu. Odpowiada on za kontakt ze współautorami oraz akceptację materiału do druku.

Ilustracje

Na ilustracje składają się rysunki i fotografie. Fotografie dostarczamy w pliku graficznym (.jpg, .tif, .bmp), rysunki zaś w w pliku graficznym (.jpg, .tif, .bmp) lub jeżeli były wykonywane w pliku graficznym .cdr (CorelDraw do wersji 11). Rozdzielczość zdjęć kolorowych musi wynosić co najmniej 300 dpi, a czarno-białych – 600 dpi.

Rysunki nazywamy rycinami. Ryciny i fotografie powinny być ponumerowane oddzielną numeracją. Każda rycina powinna być podpisana po polsku i angielsku (Ryc. i Fig.) i fotografia (Fot. i Phot.), a w tekście cytowana małymi literami. Pod podpisami ilustracji należy umieścić informację o źródle, z którego została uzyskana. Na przykład:

Ryc. 3. Położenie kamieniołomu Zachełmie na tle budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich

Fig. 3. Location of Zachełmie quarry with respect to the geological build of the Holy Cross Mts.

Źródło/Source: Ptaszyński, Niedźwiedzki 2004; Filonowicz 1978a,b; www.pgi.gov.pl

Fot.2. Zaokrąglone głowice i baszty Kata Tjuta

Phot. 2. Rounded domes and towers of Kata Tjuta

Fot./ Phot.: J. Kowalski

Podpisy pod ilustracjami powinny być napisane czcionką wielkości 11 pkt. i zapisane w odzielnym pliku tekstowym.

W tekście powinny być powołania na wszystkie zamieszczone ilustracje.

Wszelkie objaśnienia muszą być umieszczone na rycinach. Wyjątkiem są objaśnienia skrótów literowych, które mogą być umieszczone w podpisie pod ryciną.

Wszystkie miejscowości, otwory, kopalnie itp. wymienione w tekście artykułu powinny być przedstawione na mapce lokalizacyjnej bądź szkicu sytuacyjnym. Na mapkach lokalizacyjnych należy umieścić szkic większego regionu geograficznego z zaznaczonym obszarem badań. Tam, gdzie jest to właściwe, należy umieścić podziałkę liniową, kierunek północy, strony świata.

Istnieje możliwość darmowego druku kolorowych ilustracji.

Tabele

Tabele muszą być zapisane w takim formacie jak tekst lub w arkuszu kalkulacyjnym (do wersji 2007 włącznie) i umieszczone w oddzielnych plikach, a także ponumerowane cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście.

Tytuły tabel po polsku i angielsku: Tabela…, Table…) powinny być umieszczone nad tabelami (czcionka 11 pkt.). Należy również pamiętać o podaniu jednostek wartości zawartych w tabeli.

W tekście powinny być powołania na wszystkie zamieszczone tabele.

Literatura

W tekście należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora i rok publikacji (np. Kowalski 2002; Kowalski, Nowak 2002; Kowalski i in. 2001). Jeśli w tekście występują prace tego samego autora z tego samego roku, należy je zaznaczyć podobnie jak w wykazie literatury małymi literami: (Kowalski 2006a), (Kowalski 2006b) lub (Kowalski 2006a, b).

Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy – zarówno w tekście, jak i na rycinach i w tabelach – w tym norm, aktów prawnych itp. W spisie należy wymienić wszystkich autorów cytowanych pozycji. Publikacje w alfabetach innych niż łaciński powinny być podane w polskiej transkrypcji. Niepublikowane prace i artykuły będące w przygotowaniu nie powinny być cytowane. Artykuły zaakceptowane do druku, ale jeszcze nieopublikowane, powinny być oznaczone dopiskiem „w druku”.

Spis literatury powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z załączonym przykładem:

Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L., Skocki K., 2006, Rozwój pól wydmowych Ergu Chebi. [w:] Dłużewski M., Tsermegas I. (red.), Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka. Warsztaty Geomorfologiczne Maroko 19.04–04.05.2006 r. WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 187–216.

Słabczyński W., 1973, Polscy podróżnicy i odkrywcy. PWN, Warszawa.

Sobczak K., 2012, Migracje ludności południowego Maroka a zmiany środowiska przyrodniczego. Maszynopis pracy doktorskiej. Archiwum WGiSR UW, Warszawa.

Sylwestrzak H., 1984, Współczesne utwory caliche w okolicach Udżdy (NE Maroko). Przegląd Geologiczny, 32, 4: 35-78.

Recenzje i redakcja

Artykuły są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów.