Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

WYMAGANIA REDAKCYJNE

Zapraszamy Autorów do publikowania artykułów naukowych i recenzji publikacji naukowych w Zeszytach Naukowych SWPR – Seria humanistyczna

Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin zaprasza Autorów prac naukowych, publicystycznych i innych do publikowania na łamach Zeszytów Naukowych  SWPR – Seria humanistyczna. Pierwszym etapem współpracy jest złożenie przez Autora tekstu do Redakcji. Tekst winien spełniać następujące kryteria i zawierać załączniki:

1. Artykuł powinien liczyć ok. 12 stron (ok. 30 tys. znaków bez spacji), czcionka 12 w tekście i 10 p. w przypisach, interlinia 1,15, przy standardowych marginesach;

2. Artykuł powinien być zapisany w edytorze MS Word;

3. Artykuł powinien być złożony w postaci wydruku oraz. przesłany do redakcji jako załącznik poczty elektronicznej;

4. Do artykułu powinna być załączona (1) bibliografia, (2) krótka nota o autorze, według poniższego przykładu oraz (3) abstrakt w j. polskim (4) słowa kluczowe w j. polskim oraz (5) tłumaczenie tytułu artykułu, abstraktu i słów kluczowych na j. angielski;

5. Zapis przypisów i bibliografii powinien być w systemie kropkowym, według poniższego przykładu;

6. Oświadczenie autora zgodne ze stanem faktycznym, że tekst artykułu nie był wcześniej publikowany, ani nie został oddany do druku w innej redakcji, zawiera osobisty wkład autora;

Przykłady not o autorze:

Prof. dr hab. Mirosław WIĘCKIEWICZ. Dziekan Wydziału Historii UWM. Kierownik Katedry Historii Nowożytnej UWM. Autor jest historykiem. Specjalizuje się w dziedzinie ….. Do najważniejszych publikacji w dorobku naukowym autora należą … .

Dr hab. Urszula MAZURKIEWICZ. Psycholog, doradca życia rodzinnego, członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. Wykładowca Instytutu Psychologii UWM II oraz Instytutu Terapii Uzależnień. Autorka jest psychologiem. Specjalizuje się w dziedzinie ….. Do najważniejszych publikacji w dorobku naukowym autorki należą … .

Przykład zapisu kropkowego:

Przypisy: Publikacje książkowe i artykuły

H. U. von Balthasar. W poszukiwaniu istoty sztuki. Tłum. J. Fenrycho­wa. Kraków 1991 s.16.

Cz. S. Bartnik. Duchowe oblicze współczesnego świata. W: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze. Red. S. Nagy. Lublin 1983 s. 235-236.

M. I. Alves. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej . „Charaktery” 13:1993 nr 1 s. 62.

J. Bajda. Odnaleźć siebie w darze. „Ethos” 4:1991 nr 15-16 s. 83.

Bibliografia

Balthasar von H. U.: W poszukiwaniu istoty sztuki. Tłum. J. Fenrycho­wa. Kraków 1991.

Bartnik Cz. S.: Duchowe oblicze współczesnego świata. W: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze. Red. S. Nagy. Lublin 1983 s. 235-247.

Alves M. I.: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej . „Charaktery” 13:1993 nr 1 s. 62-71.

Bajda J.: Odnaleźć siebie w darze. „Ethos” 4:1991 nr 15-16 s. 83-90.

STANDARDY ETYCZNE

Autor składając artykuł do redakcji oświadcza, że:

– artykuł ma oryginalny charakter naukowy i nie nosi znamion plagiatu;

– artykuł nie był wcześniej publikowany ani nie jest złożony w innej redakcji do publikacji;

– artykuł zawiera osobisty wkład naukowy Autora i nie jest autorstwa innej osoby nie wymienionej, jako współautor (zapora ghostwriting).

Adres redakcji:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl

Lub: wlodek.m.wieczorek@gmail.com