Studia magisterskie – PSYCHOLOGIA

W dniu 25 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał pozwolenie na utworzenie w Collegium Verum jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „psychologia”.

W związku z tym planujemy uruchomienie rekrutacji na ten kierunek na rok akademicki 2021/2022.

Decyzja Ministra: decyzja Collegium Verum psychologia

Dlaczego PSYCHOLOGIA w Collegium Verum?

  • W ciągu ostatnich 5 lat na pierwszy plan wysuwa się problem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży często powiązany z uzależnieniami.
  • Problem zaburzeń emocjonalnych i osobowości jest nie tylko ściśle związany z funkcjonowaniem całej rodziny, lecz jest wręcz od niej zależny. Stąd wynika postulat o konieczności integralnego podejścia do tematu, jakim jest rodzina.
  • Ze względu na specyfikę potrzeb niezbędni są psychologowie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby nieść pomoc nie tylko dziecku, ale całej rodzinie.
  • Wzrastać będzie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów – absolwentów kierunku psychologia, którzy kończąc specjalność zorientowaną na pomoc psychologiczną rodzinie z uzależnieniem i diagnozą psychiatryczną będą uzupełniać pracę psychiatrów i psychoterapeutów w tym obszarze.
  • Efekty uczenia się zdefiniowane dla kierunku studiów psychologia w pełni mieszczą się w oczekiwaniach pracodawców oraz dają absolwentom podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Cele kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA

Podstawowym celem kształcenia jest umożliwienie studentowi nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych adekwatnych do profesjonalnego wykonywania zawodu psychologa w dwóch wybranych modułach specjalnościowych: Psychologia rodziny z uzależnieniem i diagnozą psychiatryczną i Psychologia integralnego wspierania dziecka i rodziny. W trakcie kształcenia student zdobywa:

  • Wiedzę – rozpoznawania psychologicznych uwarunkowań, mechanizmów, procesów i zdarzeń funkcjonowania człowieka, rozwoju osoby i specyfiki jej funkcjonowania na każdym etapie życia ze szczególnym uwzględnieniem występujących zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych i somatycznych a także metod psychologicznej diagnozy i sposobów udzielania wsparcia.
  • Umiejętności: rozpoznawania psychologicznych uwarunkowań, mechanizmów, procesów i zaburzeń funkcjonowania człowieka, planowania i organizowania pracy, posługiwania się specjalistycznym językiem psychologicznym, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w ramach wybranego modułu specjalnościowego, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego, posługiwania się odpowiednimi metodami diagnostycznymi oraz analizowania i interpretowania uzyskanych za ich pomocą wyników, zastosowania różnych form oddziaływania psychologicznego w wymiarze osobistym i społecznym, planowania i przeprowadzania działań profilaktycznych.
  • Kompetencje: osobiste i społeczne potrzebne do aktywnego działania we wszystkich tych dziedzinach życia, gdzie profesjonalne, psychologiczne umiejętności są niezbędne, pomocne, wspierające i usprawniające funkcjonowanie człowieka, a więc absolwenta cechuje gotowość do stałego pogłębiania swojej wiedzy, zdobywania fachowego doświadczenia, prezentowania postawy rozumienia, uważności i zaangażowania w udzielaniu pomocy psychologicznej, kierowania się przy tym odpowiedzialnością i przestrzeganiem zasad etyki; do kreatywnego rozwiązywania problemów psychospołecznych, działania na rzecz rodziny i jej środowiska.

Psychologia rodziny z uzależnieniem i diagnozą psychiatryczną

Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę na temat zdrowych i zaburzonych form zachowania i funkcjonowania osoby i rodziny. Otrzyma pogłębioną i szeroką wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej, psychopatologii i psychiatrii o specyfice funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego poszerzoną o wiadomości z zakresu patologii w rodzinie a także o mechanizmach uzależnień i ich wpływie na funkcjonowanie osoby i rodziny. Ponadto, absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu diagnostyki oraz obowiązujących standardów sporządzania opinii psychologicznych i przygotowywania programów pomocy psychologicznej.

Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne polegające na profesjonalnym diagnozowaniu zdrowia i zaburzeń, tworzeniu i stosowaniu adekwatnych form pomocy, wykorzystywaniu narzędzi diagnostycznych, tworzeniu narzędzi poprawnych pod względem psychometrycznym, prawidłowym wskazywaniu przyczyn i mechanizmów powstawania zaburzeń. Ponadto student będzie posiadał umiejętności pozwalające na interpretację wyników badań psychologicznych, komunikowania się w tym obszarze z pacjentami, ich rodzinami i zespołami leczącymi, podejmowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Zajęcia praktyczne w trakcie studiów pozwolą na zdobywanie tych umiejętności w realnych warunkach pracy psychologa.

Psychologia integralnego wspierania dziecka i rodziny

Absolwent tej specjalności: zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania człowieka od okresu prenatalnego do wieku senioralnego. Poznaje mechanizmy kształtowania się procesów psychicznych w kontekście ogólnych i specyficznych, indywidualnych i społecznych czynników rozwojowych, w tym znaczenie niepełnosprawności, dysharmonii indywidualnego wzorca rozwoju jednostki oraz nietypowych środowisk rodzinnych w kształtowaniu życia ludzkiego. Zyskuje wiedzę z zakresu mechanizmów diagnozy rozwojowej, modeli badań nad rozwojem i strategii wspomagania rozwoju oraz działania na rzecz poprawy sytuacji trudnych związanych z edukacją i wychowaniem, życiem osobistym i rodzinnym.

Absolwent nabędzie umiejętności diagnozy i interpretacji rozwijających się procesów psychicznych, podejmowania działań profilaktycznych i wspierających rozwój w okresie dzieciństwa, młodości, wieku dorosłego i senioralnego, a także diagnozy i wspierania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością, chorego somatycznie, z dysharmonią rozwojową, a także wspierania osób i rodzin z niepomyślną diagnozą prenatalną, w sytuacji sieroctwa i pieczy zastępczej, z diagnozą choroby terminalnej i innych trudności.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach psychoterapii, poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, przychodniach i klinikach medycyny somatycznej, instytucjach udzielających pomocy i opieki w sytuacjach trudnych, do których zaliczają się: policja, sądownictwo, więziennictwo, służby socjalne, wojsko, centra kryzysowe, ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, mediach zajmujących się jakością życia i psychologiczną analizą zjawisk społecznych, organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

Program studiów

Opłaty

REKRUTACJA

Rekrutacja