Terapia autyzmu

Terapia autyzmu

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia diagnozy i  terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz przygotowanie do koordynowania edukacji włączającej i działań pro-inkluzyjnych.

TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie studentom  wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz wspierania osób dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz przygotowanie do koordynowania edukacji włączającej i działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz osób z ASD (ang. autistic spectrum disorder).

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Biomedyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych
 • Specyfika funkcjonowania osób z ASD (ang. autistic spectrum disorder)
 • Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Biomedyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych
 • Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Niedyrektywne formy terapii dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • Wsparcie rodziny dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Pedagogika inkluzyjna
 • Organizowanie działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym wobec osób ze spektrum autyzmu
 • Terapia zajęciowa osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
Edukacja elementarna

Absolwenci studiów posiadają:

 • Wiedzę teoretyczną i praktyczne przygotowanie do prowadzenia wraz z zespołem interdyscyplinarnym diagnozy i projektowania wielospecjalistycznych działań mających na celu wspieranie rozwoju i samodzielności oraz pełnej inkluzji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Przygotowanie metodycznie do prowadzenia zajęć specjalistycznych zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi wykorzystując różnorodne metody, środki i pomoce terapeutyczne.
 • Umiejętności i kompetencje do wspierania rodziny dziecka z ASD oraz do współpracy z instytucjami sprawującymi opiekę i prowadzącymi terapię i edukację: ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju/ wczesnej interwencji, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy rodzinie, stowarzyszenia i fundacje.
 • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy jako koordynatorzy działań pro-inkluzyjnych wobec tej grupy osób, w tym do wprowadzania i monitorowania edukacji włączającej.

UWAGA! podczas studiów, studenci mogą uczestniczyć w kursach organizowanych w Akademickim Centrum Szkoleń Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Edukacja elementarna
Edukacja elementarna