Wiedza o kulturze interdyscyplinarne studia podyplomowe

Wiedza o kulturze interdyscyplinarne studia podyplomowe swpr

Wiedza o kulturze interdyscyplinarne studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka studiów

„WoK – interdyscyplinarne studia podyplomowe dla nauczycieli” to odpowiedź na najnowszą podstawę programową MEN dla przedmiotu WoK. Program studiów łączy wiedzę z tak różnorodnych dziedzin jak: antropologia kultury, filozofia, estetyka, historia dawna i najnowsza, kultura regionów, filozofia historii, historia literatury polskiej, historia muzyki i sztuk plastycznych, analiza komparatystyczna, nowe kierunki badań kulturowych, metodyka nauczania WoK, technika informatyczna, warsztaty internetowe, praca z głosem i ciałem, fotografia i film. Program studiów integruje najnowsze osiągnięcia różnych dyscyplin naukowych i dziedzin praktycznych. Materiał podzielono na cztery bloki tematyczne: wiedza ogólna, analiza i interpretacja tekstów kultury, blok metodyczny oraz blok warsztatowy. Zajęcia prowadzą profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, a także doktoranci z różnych ośrodków naukowo-dydaktycznych (UW, ASP, AT, SWPR, UKSW), zarówno wybitni teoretycy, jak i praktycy (nauczyciel LO, muzyk, fotograf). Podjęcie nauki na „WoK – interdyscyplinarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli” to intrygujące przedsięwzięcie, które poszerzy horyzonty każdego człowieka myślącego.

Organizacja i przebieg zajęć
 • studia trwają 3 semestry
 • program studiów obejmuje 360 godzin dydaktycznych
 • zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia „WoK – interdyscyplinarnych studiów podyplomowych dla nauczycieli”
Adresaci studiów

Na studia zapraszamy przede wszystkim absolwentów humanistycznych kierunków uczelni wyższych (zarówno licencjatów, jak i magistrów), którzy pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę ogólnokulturową, podnieść kompetencje zawodowe i/lub uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu „Wiedza o Kulturze” w liceum ogólnokształcącym. Głównym odbiorcą „WoK – interdyscyplinarnych studiów podyplomowych dla nauczycieli” są zatem nauczyciele. Kontynuując długą już tradycję studiów podyplomowych SWPR, zapraszamy praktykujących pedagogów, którzy planują nauczanie przedmiotu „Wiedza o Kulturze” w pierwszej klasie liceum każdego typu, a także osoby, które dopiero rozpoczną pracę w szkole. Program nauczycielskich studiów podyplomowych „WoK” precyzyjnie odpowiada znowelizowanej podstawie programowej MEN dla tego przedmiotu

Program studiów

Autorski, nowoczesny program studiów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności,  wyposaża  więc nauczyciela przedmiotu “WoK” zarówno w komplet narzędzi do prowadzenia zajęć, jak i w konieczne uprawnienia. Niezależnie od dyplomu potwierdzającego ukończenie nowego kierunku, samo studiowanie to przygoda intelektualna dla każdego humanisty. Celem programu jest bowiem przekazanie najpierw wiedzy merytorycznej (teoria w postaci wykładu), następnie pokazanie sposobów integrowania zdobytych informacji (ćwiczenia i konwersatoria, podczas których aktywność jest po stronie studentów, a prowadzący pełni rolę animatora), metodyczna funkcjonalizacja wiedzy i umiejętności w zgodzie z wymogami nowej podstawy programowej oraz wdrożenie praktycznych działań (warsztaty, podczas których studenci generują konkretne prace, używając jednocześnie zdobytej wiedzy i nowych narzędzi).

Program zajęć – przykładowe przedmioty:
 • Antropologia kultury z elementami socjologii
 • Antropologia słowa
 • Antropologia teatru
 • Audiowizualność kultury
 • Filozofia
 • Estetyka
 • Filozofia historii
 • Nowe kierunki badań kulturowych
 • Kultura regionów
 • Warsztat badacza kultury
 • Źródła współczesnej kultury europejskiej (w ujęciu chronologicznym)
 • Współczesna kultura europejska
 • Historia współczesna
 • Historia literatury polskiej
 • Jak czytać utwory literackie XX i XXI wieku?
 • Współczesne sztuki plastyczne
 • Historia muzyki współczesnej
 • Teatr i widowisko
 • Film
 • Analiza komparatystyczna
 • Metodyka nauczania WoK
 • Warsztaty fotograficzne i filmowe
 • Emisja głosu
 • Warsztaty technik informatycznych
 • Warsztaty internetowe
 • Seminarium dyplomowe
Profil absolwenta

Każdy absolwent otrzyma dyplom ukończenia studiów „Wiedzy o Kulturze” i będzie gotowy, teoretycznie i praktycznie, do prowadzenia tego przedmiotu w szkole. Warunkiem posiadania pełnych uprawnień do nauczania jest przygotowanie pedagogiczne; osoby, które go jeszcze nie posiadają podejmując „WoK – interdyscyplinarne studia podyplomowe dla nauczycieli”, powinny je zdobyć w toku studiów (lub specjalnego kursu). SWPR oferuje także studia podyplomowe w tym zakresie: Pedagogika z dydaktyką

Osoba, która ukończy „WoK – interdyscyplinarne studia podyplomowe dla nauczycieli”, zdobędzie rzetelną, kompleksową wiedzę o dawnych i nowych zjawiskach polskiej kultury na szerokim tle europejskim. Studia te pozwolą uaktualnić posiadane wiadomości, uzupełnić braki, eksplorować całkiem nowe obszary humanistyki, zgodnie z najnowszym stanem badań, wreszcie: rozumieć rzeczywistość kulturową, w której żyjemy. Absolwent studiów będzie zarówno samodzielnym intelektualnie badaczem kultury, jak i jej kreatywnym twórcą.

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w wymaganych programem zajęciach
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • otwarta obrona pracy dyplomowej (3 konspekty zajęć „WoK”)

Koszt studium: 1099 zł za semestr

Opiekun kierunku: Natalia Lipszyc, 606 205 425, wok.swpr@gmail.com