Zdrowie publiczne i środowiskowe

pozostale kursy i studia podyplomowe

Zdrowie publiczne i środowiskowe

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą jako kadra administratorów i specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i profilaktyki. Również do osób zajmujących się przeciwdziałaniem bądź likwidacją skutków zagrożeń cywilizacyjnych, ekologicznych, działań edukacyjnych i wychowawczych na szczeblu samorządu terytorialnego. Specjalistów pełniących różne funkcje związane z polityką zdrowotną samorządów, w tym także zajmujących się kształtowaniem zachowań prozdrowotnych ludności, jej poszczególnych kategorii wiekowych i zawodowych oraz opiekę nad grupami osób mających trudności w zaspokojeniu potrzeb osobistych i spełnieniem wymagań oczekiwania społecznego, a więc także specjalistów dla organizacji pozarządowych.

Cel studiów:

Koncepcja i program kształcenia na kierunku ,,zdrowie publiczne” mają za zadanie uzupełnić informacje osobom, które ukończyły inne kierunki studiów a obecnie pracują w obszarze zdrowia publicznego.
Opracowany program kształcenia zakłada zdobycie przez studentów określonej wiedzy z polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, nadzoru epidemiologicznego, promocji zdrowia i profilaktyki oraz organizacji i zarządzania. Studia powinny dostarczyć wiedzę i umiejętności poruszania się w działaniach zdrowia publicznego.

Program studiów

Semestr I (5 x 20 h = 100h)

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Zdrowie środowiskowe
 • Międzynarodowe problemy zdrowia
 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Ubezpieczania społeczne i zdrowotne

Semestr II (8 x 15h = 120h)

 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Promocja zdrowi i edukacja zdrowotna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Projekty inwestycyjne w ochronie zdrowia (tworzenie, źródła finansowania)
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • Kontrola i audyt w jednostkach ochrony zdrowia

Całość programu przewiduje 220 godzin wykładowych w dwóch semestrach.
Formą zakończenia studiów jest egzamin ustny
Podczas trwania studiów należy uzyskać pozytywne oceny z zaliczeń i egzaminów oraz przygotować pisemną pracę dyplomową.
Uzyskiwany dokument: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane według wzoru MEN.

 

Opłata    3250,-