Pedagogika Montessori – On line

Pedagogika Montessori – On line

UWAGA – ZMIANA

studia dla Polaków mieszkających za granicą.

Uwaga! od X 2019 r. ukończenie studiów nie prowadzi do uzyskania uprawnień pedagogicznych – w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Pedagogika Montessori – edukacja przedszkolna  (2 semestry)  – PM Z2 on-line

Pedagogika Montessori – edukacja wczesnoszkolna  (3 semestry)  – PM  Z3 on-line

Studia rozpoczynają się w chwili uzyskania dostępu do materiałów.
Zapraszamy!

1. PEDAGOGIKA MONTESSORI

– EDUKACJA PRZEDSZKOLNA [PMEE- 2]

– EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA [PMEE- 3]

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe, dwu – lub trzysemestralne : PEDAGOGIKA MONTESSORI –  ON LINE

Studia kierowane są do Polaków przebywających za granicą – pragnących uzyskać montessoriańskie przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do pracy w montessoriańskich przedszkolach lub w montessoriańskich przedszkolach i szkołach (kl. I-III).
Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, w tym osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego (np. rodzice)

Studia Montessori obudowane są programem zawierającym przedmioty montessoriańskie.
Program pierwszych dwóch semestrów studiów PM Z 2 i PM Z 3 jest ten sam.
Program trzeciego semestru PM Z 3 służy omówieniu dodatkowych pomocy montessoriańskich.

Absolwent PM Z 3 uzyskuje  wykształcenie i kwalifikacje pedagogiczne  do pracy w montessoriańskich placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych na poziomie nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3)

2. Profil absolwenta:

Posiada umiejętności:

 • organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie montessoriańskiego wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
 • współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych,
 • uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe)

3. Organizacja i przebieg zajęć:

Czas trwania: Trzy (dwa)  semestry.
Program Studiów obejmuje 450 (300) godz. oraz 90/60 godz. praktyk montessoriańskich.

Około 70 % programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej SWPR,
pozostałe 30% (min. 2 zjazdy w semestrze) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej.
Zajęcia te odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni.
Każdy, ostatni zjazd w semestrze, połączony jest z sesją egzaminacyjną.
Kalendarz zjazdów dostępny na moodle lub na stronie Uczelni: Terminy zjazdów – Collegium Verum

Warunki i tryb realizacji poszczególnych przedmiotów, ustalane są przez osoby prowadzące zajęcia.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja wczesnoszkolna.

4. Program studiów:

Program obejmuje m. in. następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń
i warsztatów, zajęć na platformie zdalnego nauczania
UWAGA! od roku akademickiego 2020/21 planuje się zajęcia na platformie zdalnego nauczania (Teams) wg kalendarza studiów “w realu” tj. w rytmie raz na dwa tygodnie.

Program studiów obejmuje tematy z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie

5. Warunki ukończenia studiów:

 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • uzyskanie pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
 • korzystanie z platformy edukacyjnej Teams oraz moodle.montessori.pl

6. Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Edukacja Elementarna – Pedagogika Montessori, nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w montessoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne).

7. Zapisy:

 • rekrutacja via Internet: link  podany w zakładce:    Informacje>>>
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów listownie lub osobiście:
  Collegium Verum  ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, +48 22 644 04 55,  22 644 07 97

Opłatę wpisową należy wpłacić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PMZ On-line]

Dane rachunku bankowego SWPR dla wpłat zagranicznych:
NRB: 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001
IBAN: PL93 1600 1127 0003 0122 8388 1001
BIC: PPABPLPK

8. Koszt studiów:

PMEE 2 – 2.000 zł. za semestr,
PMEE 3 – 2.000 zł. za semestr.

Kierownik studiów:
mgr Jarosław Jordan
tel. +48 503 068 390
mail: jordan@montessori.pl
informacje szczegółowe: www.montessori.pl