Publikacje

” Nowy nauczyciel-Nowa edukacja”

20.00

red.Magda Lejzerowicz, Teresa Stankiewicz, Mikołaj Krasnodębski

Znakomicie zredagowana książka pod względem strukturalnym oraz przekazu treści merytorycznych. Praca pt. Nowy nauczyciel – nowa edukacja pod redakcją naukową M. Lejzerowicz, T. Stankiewicz i M. Krasnodębskiego podejmuje aktualne i palące zagadnienia doty­czące edukacji i jej kondycji, na które od kilku dziesięcioleci czekają uczeni zajmujący się pedagogiką. Praca jest również skierowana do pedagogów szkolnych, wychowawców i tych wszystkich, którym jest bliska wychowawcza praktyka. Prezentowane w książce stanowiska i zapatrywania uczonych wnoszą wiele interesujących postulatów, myśli i rozwiązań o charak­terze nowatorskim osadzonych w realiach współczesnego świata.

Szkoła jako przestrzeń wychowania i kształcenia, to nie tylko miejsce diagnozy współczes­nych wyzwań stojących przed edukacją, ale także środowisko, które wychodzi naprzeciw jed­nostce pełno- i niepełnosprawnej. Inkluzywny charakter edukacji powinien sprzyjać humanizacji życia w relacjach kładących nacisk na dobro drugiego. W tym duchu jedności, pomnażanie wszelkiego dobra podczas socjalizacji, edukacji i terapii sprzyja harmonizacji rozwoju osób i ich osobowości, wchodzących w relacje osobowe z każdym, który ich pragnie w poczuciu prawdy, piękna, dobra i nadziei. W relacjach tych jest też oczywiście dużo miejsca na terapię przez sztukę, w szerokim tego znaczenia pojęciu. Humanizacja edukacji i samego nauczyciela jest zatem naj­istotniejszym wyzwaniem, przed którym stoi współczesna, nie tylko polska, edukacja.

Kategoria: