Publikacje

Zeszyt naukowy nr 3 Seria pedagogiczna nr 1 (2009)

Spis treści:

1. Mieczysław Gogacz, Wychowanie filozoficzne

2. Mikołaj Krasnodębski, Trzy pedagogiki. Stanisław Gałkowski – Mieczysław Gogacz –

Marian Nowak. Próba krytycznego porównania stanowisk

3. Stefan Szary, Filozofia wychowania Józefa Tischnera

4. Teresa Stankiewicz, Spotkanie terapeutyczne według Antoniego Kępińskiego

5. Adrian Drdzeń, Koncepcja „introcepcji wartości” Stefana Kunowskiego jako inspiracji dla współczesnych teorii pedagogicznych

3. Magdalena Mazan, Wychowanie moralne w ujęciu Karola Wojtyły (na podstawie  Elementarza etycznego)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

1. Adrian Drdzeń, M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2008

2. Mikołaj Krasnodębski, Barbara Kiereś, O personalizm w wychowaniu. Studia i szkice z teorii wychowania,

3. Teresa Sztorm-Krasnodębska, Mikołaj Krasnodębski, Rodzina przyszłością Europy.

Sprawozdanie z sympozjum: Chancen fur Familie in Europa – Zeitsouveranitat im

Ldndervergleich. Berlin, 14 maja 2007.