Publikacje

Zeszyt naukowy nr 4 Seria geograficzno-turystyczna nr 3 (2003)

Pobierz cały zeszyt

Spis treści:

1. SYLWIA WĄSOWSKA, BARBARA WORONKO. Cechy tekstualne saharyjskich pyłów eolicznych akumulowanych w środkowej i północnej Tunezji

2. URSZULA KOSSOWSKA-CEZAK. Warunki termiczne i długość zim w Warszawie (1932/33 – 2009/2010)

3. MARIANNA ŁACEK. Ostańce środkowej Australii

4. MARIA M. WILCZYŃSKA-WOŁOSZYN. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na przykładach z Australii

5. LUCYNA WACHECKA-KOTKOWSKA, KAROLINA SMĘTKIEWICZ. Centralny Łuk Turystyczny – projekt współpracy samorządów lokalnych i firm

6. MAŁGORZATA LUDWIKOWSKA-KĘDZIA, KATARZYNA KOPER. Potencjał geoturystyczny kamieniołomu Zachełmie koło Zagnańska (Góry

Świętokrzyskie) – perspektywy jego wykorzystania

7. BOŻENA BORATYN, PIOTR GĘBICA. Znaczenie dla społeczności lokalnej i turystyki wpisu drewnianych kościołów Małopolskich na Listę

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO

8. JANUSZ DĄBROWSKI. Współczesne trendy w usługach hotelarskich

9  PIOTR GĘBICA, PIOTR LIBELT. Walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne boliwijskiego Altiplano

10. BARBARA KRAWCZYK. Lecznictwo uzdrowiskowe na Litwie – związki z Polską

11. PAWEŁ RÓŻYCKI Szintoizm w Japonii – historia, kult, pielgrzymowanie i turystyka

12. PAWEŁ RÓŻYCKI, PATRYCJA FUDALEJ. Konfucjanizm we współczesnych Chinach

–   kultura, turystyka i pielgrzymowanie

13. URSZULA BIAŁEK Wykorzystanie metody modelowej do oceny przydatności turystycznej zasobów środowiska naturalnego gmin powiatu tomaszowskiego w woj. lubelskim