Publikacje

Życie i Płodność: 2017

25.00

Rocznik Życie i Płodność ‒ Pismo interdyscyplinarne Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny i Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. R. 2017: „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  –  postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”. Red. E. Ślizień- Kuczapska, W. Wieczorek. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2017 ss. 400.

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer rocznika interdyscyplinarnego Życie i Płodność. Znajdą w nim Państwo zagadnienia, które były przedmiotem 6 z kolei konferencji zorganizowanej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w grudniu 2016 r. zatytułowanej „>>Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego<< − Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  − postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”. Konferencja pod względem merytorycznym stała na bardzo wysokim poziomie i doczekała się wielu pochlebnych recenzji. Z tym większą satysfakcją polecamy Państwu niniejszą publikację, która treści jej wykładów ujęła w formę artykułów z aparatem naukowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zarówno treści wygłoszone podczas konferencji, jak i artykuły zawarte w niniejszym numerze ŻiP, stanowią kontynuację i uzupełnienie tematyki podjętej w poprzednich latach poświęconej przyczynom niepowodzeń prokreacji opisanej szeroko w poprzednim numerze pisma Życie i Płodność za 2016 r.

W tym numerze pisma znajdą Państwo następujące artykuły:

Ewa DMOCH-GAJZLERSKA. Niedoceniony wpływ zakażeń jako przyczyny niepowodzeń położniczych

The infections as a cause of obsetrical failures – an underestimated issue

Andrzej MISKIEWICZ. Wpływ zapalenia przyzębia na przebieg ciąży, poród przedwczesny oraz inne możliwe komplikacje

Effect of periodontitis on pregnancy, preterm childbirth and other possible complications 

Laura GRZEŚKOWIAK. Rzeczywiste bezpieczeństwo  i przeżywalność zarodków w procedurach wspomaganego rozrodu czekamy na tekst poprawiony

Actual Safety And Survival Of Embryos In Assisted Reproduction Procedures

Ewa ŚLZIEŃ-KUCZAPSKA, Mirosława SZYMANIAK. Karta obserwacji cyklu w diagnostyce i leczeniu przyczyn poronień

NFP Charting application in diagnosis and treatment of miscarriages

Bogdan CHAZAN. Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza

Adverse prenatal diagnosis from a physician’s perspective

Jennifer CASTAÑEDA. Refleksje etyczne nad adyrektywnością poradnictwa genetycznego w diagnostyce prenatalnej

Ethical reflections on nondirectiveness of genetic counseling in prenatal diagnosis

Agnieszka BARANOWSKA. Rola psychologa po rozpoznaniu nieprawidłowości u płodu

The role of psychologists following bad fetal prenatal diagnosis

Monika ŻUKOWSKA-RUBIK, Kinga OSUCH. Mleko ludzkie jako lek w żywieniu niemowląt o szczególnych potrzebach

Human milk as a medication in nutrition of infants with special needs

Barbara KOZAKIEWICZ.  Współistnienie  choroby nowotworowej  i  ciąży

The coexistence of cancer and pregnancy. 

Radosław B. MAKSYM. Onkofertility – Zachowanie płodności w chorobach onkologicznych

Oncofertility – fertility preservation in oncology

Agnieszka IWAN, Grażyna BĄCZEK, Ewa DMOCH-GAJZLERSKA. Zastosowanie koncepcji wirtualnego pacjenta w procesie kształcenia położnych

Usage of the virtual patient concept in the midwives’ education

Paulina HAKIM, Ewa DMOCH–GAJZLERSKA, Andrzej DEPTAŁA, Joanna GOTLIB. Psychologiczne aspekty macierzyństwa kobiet przewlekle chorych

Psychological aspects of motherhood at chronically ill women

Maria RYŚ. Postawa miłości jako najsilniejszy czynnik wspierający kobiety przeżywające problemy prokreacyjne

The attitude of love as the strongest factor supporting women experiencing procreative problems

Bożena PUSTOŁA. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej

Feelings And Needs Of Parents In Case Of Difficult Prenatal Diagnosis

Beata NIEWĘGŁOWSKA-GUZIK, Andrzej GUZIK. Troska o pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem

Caring for the burials of died before birth children

Aleksandra MĘDZA. Wpływ stylu życia na zachowanie płodności

The influence of the life style on human fertility

SYLWETKI LEKARZY

Bogdan CHAZAN. Profesor Michał Troszyński – wspomnienie

Dorota KORNAS-BIELA. Profesor Włodzimierz Fijałkowski

ŚWIADECTWA

Izabela KORKOSZ. Niepomyślna diagnoza prenatalna – świadectwo mamy

SPRAWOZDANIA

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA, Katarzyna JANKOWSKA. Podsumowanie konferencji  WUM 2016 ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA, Aleksandra MĘDZA. Sprawozdanie ze spotkania Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego – IEEF

Paulina HAKIM, Katarzyna SZATYŁOWICZ. Dzień otwarty na Oddziale Onkologicznym w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem

Paulina HAKIM. Sprawozdanie. Chrześcijańskie Forum Młodych

 

 

 

Kategoria: